جمعه 1 بهمن 1395 _ 22 ربيع الثاني 1438
 صدور مجوزها
 
  صدور مجوز موسسات فرهنگی و هنری
1.عنوان :صدور مجوز موسسات فرهنگی و هنری
2.هدف :صدور مجوز تاسیس موسسات فرهنگی و هنری
3.دامنه عملكرد:  استان آذربایجان شرقی
4.تعاريف : موسسه فرهنگی وهنری: عبارت از هر تشکیلاتی که از سوی افراد واجد شرایط برای فعالیت در یک یا چند زمینه فرهنگی و هنری تاسیس می شود.
     شرایط کلی:
     -حداقل سن 25 سال
     -داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن
     -داشتن صلاحیت علمی و تخصصی یا تجارب کافی متناسب با موضوع فعالیت
     -داشتن سابقه موثر فعالیت در موسسات و مراکز فرهنگی چند منظوره برای مراکز چند منظوره
     -انجام خدمت وظیفه عمومی یا برگ معافیت دا ئم
     -نداشتن سوء پیشینه کیفری
     -داشتن امکانات کافی در مکان موسسه
     -محجور نبودن و نداشتن ورشکستگی به تقلب و تقصیر

5.مدت زمان انجام كار : . 1 تا 5/1 سال
6.مراحل و شرح اقدامات :
   1.تکمیل مدارک و( فرمهای شماره 132-112)  ،ارائه آنها توسط متقاضی به اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی
   2.بررسی مدارک در واحد پاسخگو،در صورت تایید مدارک متقاضی ،اعلام شماره پرونده و صدور استعلامهای ( فرمهای شماره 1-2-3)  توسط واحد پاسخگو
   3.پیگیریهای استعلامها توسط متقاضی وارائه به واحد پاسخگو
   4.درصورت تایید استعلامها در واحد پاسخگو ارسال پرونده متقاضی به دبیرخانه تهران(هيئت رسيدگي به امور موسسات فرهنگي وهنري در وزارت فرهنگ وارشاد) جهت اخذ نظریه اماکن
   5.بررسی مدارک توسط هیئت رسیدگی درتهران و در صورت تایید اعلام به واحد پاسخگو
   6.اطلاع دادن  به متقاضی توسط واحد پاسخگو جهت اخذ نظریه اماکن
   7.بازدید مکان و بررسی امکانات توسط کارشناس
   8.در صورت تایید کارشناس ، ارسال معرفی نامه و 4 نسخه اصلاح شده اساسنامه و نظریه اماکن به تهران و بایگانی موقت توسط واحد پاسخگو
   9.مراجعه متقاضی  به تهران برای مهراساسنامه
   10.مراجعه متقاضی  به ثبت شرکت ها و ثبت اساسنامه
  11.ارائه  یک نسخه اساسنامه ثبت شده توسط متقاضی به  واحد پاسخگو برای ارسال به تهران و بایگانی موقت آن
  12.صدور مجوز توسط هیئت رسیدگی(امور موسسات فرهنگي و هنري در وزارتخانه) تهران
  13. تحویل مجوز به متقاضی توسط واحد پاسخگو
  14.بازرسی های دوره ای و نظارت و هدایت توسط کارشناس مربوطه

7.مدارک مورد نیاز :
  1. فرمهای 112 تا 132
  2.  فرمهای 1-2-3
  3.دادن تقاضاي كتبي
  4. چهار قطعه عكس 4*3
  5.اصل و تصوير از همه صفحات شناسنامه
  6. اصل و تصوير آخرين مدرك تحصيلي
  7.اصل و تصوير كارت پايان خدمت
  8.تاييديه مكان توسط كارشناسان موسسات فرهنگي ادارات ارشاد شهرستانها و سپس اداره اماكن عمومي با استعلام ارشاد